MALL MANAGEMENT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

KÉRJÜK AZ ALÁBBI TÁJÉKOZTATÁST FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS NE IRATKOZZON FEL A HÍRLEVÉL LISTÁRA, AMENNYIBEN AZ ALÁBBI FELTÉTELEKKEL NEM ÉRT EGYET.

Adatkezelési nyilatkozat

Részletes, konkrét és megfelelő tájékoztatás birtokában, visszavonásig, kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Mall Management Kft. (székhelye: 1148 Budapest, Kerepesi út 52.; cégjegyzékszáma: 01-09-680477; a továbbiakban: „Mall Management”) az önkéntesen – azaz erre vonatkozó jogszabályi vagy szerződéses kötelezettség nélkül -, megadott személyes adataimat direkt marketing tevékenység folytatása céljából kezelje (így különösen, de nem kizárólagosan a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban részemre ingyenesen tájékoztatást, információt, reklámanyagot, hírlevelet illetve egyéb marketinganyagot küldjön), valamint ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat a Mall Management és a Kaposvár Plaza statisztikai kiértékeléshez, illetve piackutatási célokra felhasználja. A hozzájárulásom visszavonásig érvényes. Tudomásul veszem, hogy az adatszolgáltatás alapján postai úton, telefonon, illetve e-mailen kaphatok megkeresést a Mall Management részéről.

Az önkéntes adatszolgáltatás elmaradása esetében, a Mall Management nem gyakorolja az adatkezelés célját megvalósító tevékenységeket az érintett vonatkozásában.

Kezelt személyes adatok köre

A Mall Management az Ön által megadott személyes adatokat – név, e-mailcím, lakcím, levelezési cím, munkahely megnevezése – kezeli.

Adatkezelés célja

Az Ön által megadott adatokat a Mall Management mint adatkezelő bizalmasan, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Info tv.), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénynek, illetve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EU 2016/679 rendeletnek (GDPR – General Data Protection Regulation) – megfelelően kezeli, és azokat elsősorban az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatások teljesítésére (ideértve a Hűségkártya programban való részvételhez szükséges regisztrációt is), valamint termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos információk eljuttatására, hírlevél küldésére, kapcsolattartásra használja fel, továbbá statisztikai kiértékeléshez, illetve piackutatási célokra.

Adattovábbítás

Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Mall Management az Ön személyes adatait leányvállalatainak vagy társult vállalkozásainak, ügynökségeinek átadja. Az Ön személyes adatainak a Mall Management tartozó vállalkozás részére történő átadás esetén, a Mall Management még az adatok átadása előtt tájékoztatja Önt a tervezett adatátadásról. A Mall Management az Ön adatait áruba nem bocsátja, azokat kizárólag az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatások teljesítésére, valamint termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos információk eljuttatására, kapcsolattartásra használja fel, valamint statisztikai kiértékeléshez, illetve piackutatási célokra.

Adatkezelés időtartama

Az Ön által megadott személyes adatok az adatkezelési cél megvalósulását követően, illetve az Ön erről szóló írásbeli kérelme esetén kerülnek törlésre, eddig az időpontig a Mall Management jogosult az Ön személyes adatinak kezelésére.

Abban az esetben, ha nem kívánja, hogy a továbbiakban megkeressük Önt, vagy adatai kezeléséhez a továbbiakban nem kíván hozzájárulni, hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alább címen: Mall Management Kft., 1148 Budapest, Kerepesi út 52. (a borítékon kérjük tüntesse fel a Plaza nevét is).

Adatbiztonság

A Mall Management biztosítja az Ön személyes adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint bevezeti azokat az eljárási szabályokat, melyek az Ön személyes adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

Az adatkezeléssel érintett személyek jogai

A Mall Management lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, ill. arról, hogy történik-e Önre vonatkozó adatkezelés és ha igen, akkor mely adatait kezelik. Kérheti a személyes adatai zárolását, helyesbítését, a kezelt adatai körének korlátozását és az adatai törlését az adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal szóban a Plaza igazgatóságán, – melyről jegyzőkönyvet vesznek fel -, írásban a Plaza igazgatóságának címezve, a 7400 Kaposvár
Berzsenyi D. u 1-3. címen, vagy az info@kaposvarplaza.hu  címen.

Bárki kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Mall Management, mint eredeti adatkezelő.

Ezen kívül Önt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.

További kérdéseivel forduljon bizalommal hozzánk.

Jogorvoslat

Abban a nem várt esetben, ha az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, Ön az Info tv. szerint az illetékes adatvédelmi hatósághoz (jelenleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.).

Az illetékes adatvédelmi hatóság döntésétől függetlenül az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános illetékességi szabályai mellett.

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Info.tv. 14.§ -23.§, valamint az 52.§-71.§ és az EU 2016/679 rendelet VIII. fejezete tartalmazza.